Information

Due to inactivity you will be automatically logged out, when the timer below expires. Click "Extend session" in order to extend the session for another 30 minutes.

Automatic log out in:

Tip: If you want to avoid being logged out automatically due to inactivity, enable the "Remember me"-option the next time you login.
The option is placed below the password field on the login page.

Want to receive tenders from both private and public sector on e-mail every morning?
Free Trial
Tender
Contracting authority

Evaluation consultancy services

|

Ministerstvo na okolnata sreda i vodite

Summary
EU Schema
Please consult the tender description for further details on how to participate. You can also find contact details on the tab "Contracting authority".
You can add a reminder in order to add the tender to your calendar.

Please note that it is not possible to participate through Mercell and that no messages are sent to contracting authority.
Version
Procedure
Offenes Verfahren
Contract
Dienstleistungsauftrag
Dokument-Nr.
321028-2012
Bestimmung
Europäische Gemeinschaften
Dokument
Auftragsbekanntmachung
Zuteilungskriterien
The most economic tender
Angebotsverfallszeit
26.11.2012 17:00
Endtermin für Dokumentannahme
16.11.2012 17:00
Erscheinungsdatum
10.10.2012 04:24
Versions
Contract notice

Show all
Beschreibung


Original text:

В рамките на обособена позиция № 1 участникът, определен за изпълнител, следва да извърши предварителна оценка на проекта на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” Предварителната оценка следва да включва най-малко следното:

1.Оценка на избраната стратегия за изпълнение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020”; 2.Оценка на системата от индикатори и на механизмите за мониторинг и оценки на програмата; 3.Оценка на капацитета на потенциалните бенефициенти и органите за управление и изпълнение на оперативната програма; 4. Оценка на адекватността и реалистичността на предложеното разпределение на финансовите ресурси по програмата; 5. Оценка на приноса на оперативната програма за постигане на целите на Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Стратегия „Европа 2020”); 6. Оценка на общите и специфични предварителни условия, поставени от Европейската комисия по отношение на оперативната програма; 7. Интегриране на екологичната оценка в доклада за предварителна оценка.‏‏‬‪‪‪‎‎‎‏‎‪‎‬‪‬‎‪‪‬

В изпълнение на обособена позиция №2, Изпълнителят следва да извърши екологична оценка (ЕО) на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, като изпълни следните задачи:

1. Оказване на съдействие на Възложителя при провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от програмата, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми; 2. Подготовка на проект на доклад за екологична оценка, включително на приложен към него доклад за оценка за съвместимост, когато такъв е изискан от компетентния орган по околна среда; 3. Подготовка на окончателен вариант на доклада за екологична оценка.

 

Contract notice

Services

2012/S 195-321028

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Contact point(s): For the attention of: Telephone: Fax: Ministerstvo na okolnata sreda i vodite, bul. "Mariya Luiza", No.22, Borislav Popov, Ministerstvo na okolnata sreda i vodite, 1000 Sofiya, BULGARIA +359 29406576 +359 29884820

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.moew.government.bg

Address of the buyer profile: http://www.moew.government.bg

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:Contact point(s): For the attention of: Telephone: Fax: Internet address: Министерство на околната среда и водите, Бул. "Мария Луиза", №22, Диана Иванова, Министерство на околната среда и водите, 1000 София, BULGARIA +359 29406667 +359 29884820, www.moew.government.bg

Tenders or requests to participate must be sent to:Contact point(s): For the attention of: Telephone: Fax: Internet address: Министерство на околната среда и водите, бул. "Мария Луиза", №22, Диана Иванова, Министерство на околната среда и водите, 1000 София, BULGARIA +359 29406667 +359 29884820, www.moew.government.bg

Section II: Object of the contract

II.1) Description

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

79419000, 90710000

Description

Evaluation consultancy services.

Environmental management.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information

IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 16.11.2012 - 17:00

IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate

26.11.2012 - 17:00

IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Other: Български.Original text:

Обявление за поръчка

Услуги

2012/S 195-321028

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Място/места за контакт: На вниманието на: Телефон: Адрес за електронна поща: Факс: Министерство на околната среда и водите, бул. "Мария Луиза", №22, Борислав Попов, Министерство на околната среда и водите, 1000 София, БЪЛГАРИЯ +359 29406576, bpopov@moew.government.bg +359 29884820

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.moew.government.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.moew.government.bg

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:Място/места за контакт: На вниманието на: Телефон: Факс: Интернет адрес: Министерство на околната среда и водите, Бул. "Мария Луиза", №22, Диана Иванова, Министерство на околната среда и водите, 1000 София, БЪЛГАРИЯ +359 29406667 +359 29884820, www.moew.government.bg

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:Място/места за контакт: На вниманието на: Телефон: Факс: Интернет адрес: Министерство на околната среда и водите, бул. "Мария Луиза", №22, Диана Иванова, Министерство на околната среда и водите, 1000 София, БЪЛГАРИЯ +359 29406667 +359 29884820, www.moew.government.bg

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Извършване на предварителна и екологична оценка на оперативна програма "Околна среда 2014г.-2020г.".

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр. София.

код NUTS BG411

II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

II.1.4) Информация относно рамковото споразумение

II.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

В рамките на обособена позиция № 1 участникът, определен за изпълнител, следва да извърши предварителна оценка на проекта на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” Предварителната оценка следва да включва най-малко следното:

1.Оценка на избраната стратегия за изпълнение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020”; 2.Оценка на системата от индикатори и на механизмите за мониторинг и оценки на програмата; 3.Оценка на капацитета на потенциалните бенефициенти и органите за управление и изпълнение на оперативната програма; 4. Оценка на адекватността и реалистичността на предложеното разпределение на финансовите ресурси по програмата; 5. Оценка на приноса на оперативната програма за постигане на целите на Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Стратегия „Европа 2020”); 6. Оценка на общите и специфични предварителни условия, поставени от Европейската комисия по отношение на оперативната програма; 7. Интегриране на екологичната оценка в доклада за предварителна оценка.

В изпълнение на обособена позиция №2, Изпълнителят следва да извърши екологична оценка (ЕО) на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, като изпълни следните задачи:

1. Оказване на съдействие на Възложителя при провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от програмата, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми; 2. Подготовка на проект на доклад за екологична оценка, включително на приложен към него доклад за оценка за съвместимост, когато такъв е изискан от компетентния орган по околна среда; 3. Подготовка на окончателен вариант на доклада за екологична оценка.

II.1.6) Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000, 90710000

II.1.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

II.1.8) Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции

II.1.9) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2) Количество или обем на поръчката

II.2.1) Общо количество или обем :

Обособена позиция № 1 – „Извършване на предварителна оценка на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” - В рамките на обособена позиция № 1 участникът, определен за изпълнител, следва да извърши предварителна оценка на проекта на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” като част от задължителните дейности по програмирането на този документ, която следва да предостави независимо мнение относно вътрешната и външна съгласуваност на документа, реалистичността на поставените цели, оценка доколко са подбрани подходящите приоритети за изпълнението им, адекватността на предложените финансови ресурси за реализацията им и на механизмите и процедурите за мониторинг и оценка, да представи препоръки за адаптиране и изменение на оперативната програма на базата на извършените анализи, с оглед подобряване на качеството на документа и на целия процес на програмиране.

Процесът на предварителна оценка на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съпътства нейната подготовка. По тази причина изпълнителят следва да извършва поетапно оценка на всеки елемент (част) от съдържанието на оперативната програма, до финализирането на този документ и одобрението му от Европейската комисия;

Обособена позиция № 2 – „Извършване на екологична оценка на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” - Изпълнителят следва да изпълни следните задачи:

1. Оказване на съдействие на Възложителя при провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от програмата, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;

2. Подготовка на проект на доклад за екологична оценка, включително на приложен към него доклад за оценка за съвместимост, когато такъв е изискан от компетентния орган по околна среда;

3. Подготовка на окончателен вариант на доклада за екологична оценка.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 500 000 BGN

II.2.2) Информация относно опциите

Опции: не

II.2.3) Информация относно подновяванията

II.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 16 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 1

Заглавие на обособената позиция: „Извършване на предварителна оценка на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

1) Кратко описание

В рамките на обособена позиция № 1 участникът, определен за изпълнител, следва да извърши предварителна оценка на проекта на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” като част от задължителните дейности по програмирането на този документ, която следва да предостави независимо мнение относно вътрешната и външна съгласуваност на документа, реалистичността на поставените цели, оценка доколко са подбрани подходящите приоритети за изпълнението им, адекватността на предложените финансови ресурси за реализацията им и на механизмите и процедурите за мониторинг и оценка, да представи препоръки за адаптиране и изменение на оперативната програма на базата на извършените анализи, с оглед подобряване на качеството на документа и на целия процес на програмиране.

Процесът на предварителна оценка на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съпътства нейната подготовка. По тази причина изпълнителят следва да извършва поетапно оценка на всеки елемент (част) от съдържанието на оперативната програма, до финализирането на този документ и одобрението му от Европейската комисия.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000, 98200000

3) Количество или обем

„Извършване на предварителна оценка на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” - В рамките на обособена позиция № 1 участникът, определен за изпълнител, следва да извърши предварителна оценка на проекта на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” като част от задължителните дейности по програмирането на този документ, която следва да предостави независимо мнение относно вътрешната и външна съгласуваност на документа, реалистичността на поставените цели, оценка доколко са подбрани подходящите приоритети за изпълнението им, адекватността на предложените финансови ресурси за реализацията им и на механизмите и процедурите за мониторинг и оценка, да представи препоръки за адаптиране и изменение на оперативната програма на базата на извършените анализи, с оглед подобряване на качеството на документа и на целия процес на програмиране.

Процесът на предварителна оценка на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съпътства нейната подготовка. По тази причина изпълнителят следва да извършва поетапно оценка на всеки елемент (част) от съдържанието на оперативната програма, до финализирането на този документ и одобрението му от Европейската комисия;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 400 000 BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 16 (считано от датата на възлагане на поръчката)

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 2

Заглавие на обособената позиция: „Извършване на екологична оценка на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

1) Кратко описание

Изпълнителят следва да извърши екологична оценка (ЕО) на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, при спазване на изискванията на националната нормативна уредба (Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), на указанията за извършване на екологична оценка, издавани от Европейската комисия и на становището на компетентния орган за екологична оценка. Екологичната оценка, предмет на настоящата поръчка, се изготвя едновременно с подготовката на оперативната програма, като се вземат предвид целите на стратегията, териториалния обхват и степента на подробност, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането й.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

90710000, 90711000

3) Количество или обем

„Извършване на екологична оценка на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” - Изпълнителят следва да изпълни следните задачи:

1. Оказване на съдействие на Възложителя при провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от програмата, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;

2. Подготовка на проект на доклад за екологична оценка, включително на приложен към него доклад за оценка за съвместимост, когато такъв е изискан от компетентния орган по околна среда;

3. Подготовка на окончателен вариант на доклада за екологична оценка.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 100 000 BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 16 (считано от датата на възлагане на поръчката)

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия във връзка с поръчката

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

Документ за внесена гаранция за участие в процедурата е в размер както следва:

Обособена позиция №1 - 4 000 BGN (четири хиляди лева);

Обособена позиция №2 - 1000 BGN (хиляда лева).

— Гаранцията за участие се представя в една от формите, съгласно чл.60 от Закона за обществените поръчки:

— оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Министерство на околната среда и водите, със срок на валидност 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език. Банковата гаранция следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя със срок на валидност до изтичане на срока на валидност на офертата на участника.

В платежното нареждане за банковия превод и в текста на банковата гаранция трябва изрично да се посочи настоящата процедура, за която се отнася гаранцията.

— Парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на околната среда и водите – БНБ ЦУ, IBAN: BG70BNBG 966 133 001 38 701, BIC код на БНБ ЦУ – BNBGBGSF – платежно нареждане в оригинал.

Срокът на валидност на гаранциите за участие в процедурата е 180 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

Гаранциите за участие на отстранените участници се освобождават от възложителя в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

Гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници се освобождават след сключване на договора за обществената поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

— Гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от формите:

— оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Министерство на околната среда и водите, със срок на валидност 20/двадесет/ календарни дни, считано от крайния срок за изпълнение на договора. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език,

— парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на околната среда и водите – БНБ ЦУ, IBAN:BG70BNBG 966 133 001 38 701, BIC код на БНБ ЦУ – BNBGBGSF – платежно нареждане в оригинал.

Банковата гаранция следва да е безусловна и неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя и да е със срок на валидност не по-кратък от 20 (двадесет) дни от срока на изпълнение на договора.

Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30/тридесет/ календарни дни, след датата за приключване на договора.

III.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Заплащането се извършва в български лева, по банков път по сметка на изпълнителя по следната схема:

Плащанията ще се извършват под формата на авансово, междинно и окончателно плащане.

Авансовото плащане е в размер на двадесет (20 %) от стойността на договора.

Междинното плащане е в размер на петдесет процента (50 %) от стойността на договора.

Окончателното плащане е в размер на тридесет процента (30 %) от стойността на договора.

Плащанията по двете позиции се извършват в сроковете и при условията посочени в проектите на договор към документацията за участие.

III.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

В случаите, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл.56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, документите по чл.56, ал. 1, т. 4 и 5 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

Ако бъде избран за изпълнител, Обединение, което не е юридическо лице, следва да се регистрира по надлежния ред (чл.49 от ППЗОП). Всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

III.1.4) Други особени условия

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не

III.2) Условия за участие

III.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно, физическо или юридическо лице или техни обединения, който представи следните документи:

1.Оригинал или заверено от участника /с подпис, текст - вярно с оригинала и свеж печат-когато участникът е юридическо лице/ копие на документ за регистрация или ЕИК. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, документът за регистрация следва да е представен в официален превод на български език. Когато участникът е физическо лице представя копие от документ за самоличност.

2. Оригинал или нотариално заверено копие на документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника.

3. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

4. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

5. Декларация за отсъствието на обстоятелства по чл.47, ал. 1, буква А до буква Д, т.2 и т.3, ал. 2, т.1, т.3 - т.5, и ал.5 от ЗОП в съответствие с изискванията на чл.47, ал.4 и ал.6 от ЗОП.

За участниците не следва да са налице условията посочени в чл.47, ал. 1, т.1, буква А до буква Д, т.2 и т.3, ал. 2, т.1, т.3 - т.5 и ал.5 от ЗОП, тъй като при наличието на такива, съответния участник ще бъде отстранен от процедурата.

В случай, че участникът в процедурата е обединение следва да представи нотариално заверен договор за създаване на обединението включващ посочените в офертата участници, в който договор изрично един от участниците се определя като член на консорциума, натоварен с представителни функции, с който се провежда кореспонденцията по изпълнение на договора, и който подписва всички документи и получава всички плащания във връзка с изпълнението на договора. Упълномощаването да се представлява обединението може да се осъществи и чрез изрично нотариално заверено пълномощно издадено от участниците в обединението.

III.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: За доказване на икономическите си и финансови възможности участниците следва да представят:

1.Заверени копия от годишните финансови отчети (включващи ОПР, баланс и одитен доклад, ако дружеството подлежи на одит) за 2009, 2010 и 2011 г.в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си съответния участник, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен /в случай, че е представен ЕИК и Баланса и ОПР на участника са видими в търговския регистър участникът може да не представя горните документи като се позове на това обстоятелство/.

Изисквано минимално/ни ниво/а: 1.По обособена позиция № 1:

Общият оборот на участника през последните 3 (три) години, а именно: 2009, 2010 и 2011 година (в зависимост от датата, на която е учреден) да не е по-малък от 800 000 BGN (осемстотин хиляди лева). Когато съгласно националното законодателство на участника финансовата година не съвпада с календарната, представените отчети следва да покриват посочените календарни години.

В случай, че участникът участва като обединение / консорциум, посоченото изискване се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.

2. По обособена позиция № 2:

Общият оборот на участника през последните 3 (три) години, а именно: 2009, 2010 и 2011 година (в зависимост от датата, на която е учреден) да не е по-малък от 200 000 BGN (двеста хиляди лева). Когато съгласно националното законодателство на участника финансовата година не съвпада с календарната, представените отчети следва да покриват посочените календарни години.

В случай, че участникът участва като обединение / консорциум, посоченото изискване се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.

III.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.За доказване на изискванията за квалификация, на които трябва да отговарят експертите в екипа на участниците същите трябва да представят: автобиография, копие от трудова/служебна/ осигурителна книжка (списък на граждански договори посочващ номера на гражданския договор, предмета на договора и възложителя на изпълнената работа), вкл. референции за успешно приключване на проектите /представянето само на автобиография не е достатъчно за доказването на квалификационните изисквания към експертите/;

2. За доказване на изискванията за образование, на които трябва да отговарят експертите в екипа на участниците същите трябва да представят копие на диплома за завършено висше образование

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. По обособена позиция № 1:

Участникът трябва да разполага с екип от следните ключови експерти:

Ръководител на проекта.

Квалификации и умения:

— Висше образование степен „магистър” в областта на финансите, икономиката или еквивалентна специалност,

— Минимум 7 години специфичен професионален опит в областта на стратегическото планиране или в разработването на финансови/икономически прогнози или анализи или оценки на стратегически или аналитични документи/политики/програми.

Ключов експерт № 1 и 2.

Квалификации и умения:

— Висше образование степен „магистър” в областта на икономиката, финансите или мениджмънта или еквивалентна специалност,

— Минимум 5 години специфичен професионален опит в областта на стратегическото планиране или в разработването на финансови/икономически прогнози или анализи или оценки на стратегически или аналитични документи/политики/програми.

Ключов експерт № 3.

Квалификации и умения:

— Висше образование степен „магистър” в областта на бизнес/публична администрация/човешки ресурси или еквивалентна специалност,

— Минимум 5 години специфичен професионален опит при изготвянето на методологии или анализи или оценки или разработването на документи, свързани с изграждане или укрепване на административен капацитет на структури, управляващи или изпълняващи програми, финансирани от Европейските фондове/програми или изготвяне на стратегии или други документи, свързани с изграждане или укрепване на организационното развитие, включително развитие на човешките ресурси на структури, работещи с Европейски фондове/програми.

Ключов експерт № 4 и 5.

Квалификации и умения:

— Висше образование степен „магистър” в областта на природните науки, екологията, инженерни науки или еквивалентна специалност,

— Минимум 5 години специфичен професионален опит в извършването на анализи или оценки в областта на околната среда или в разработването на планове/програми в областта на околната среда.

2. По обособена позиция № 2:

Всички експерти, в т.ч. и ръководителят на екипа трябва да отговарят на изискванията на чл. 83 от ЗООС и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Експертите, отговарящи за изготвянето на доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите за опазване на защитените зони трябва да отговарят на изискванията на чл. 31, ал. 20 от ЗБР и чл. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Участникът трябва да разполага с екип от следните ключови експерти:

Ръководител на проекта.

Квалификации и умения:

— Висше образование в областта на екологията, природните науки, биологическите науки, води, отпадъци, регионално развитие и управление или еквивалентна специалност,

— Най-малко 5 години специфичен професионален опит в областта на научната дейност или експертна дейност, включително изработване на експертизи, писмени консултации или екологични анализи или други в областта на опазване на околната среда,

— Най-малко 3 години специфичен професионален опит в извършването на екологични оценки или оценки на въздействието върху околната среда.

Ключов експерт № 1 и 2.

Квалификации и умения:

— Висше образование в областта на екологията, природните науки, биологическите науки или еквивалентна специалност,

— Най-малко 5 години специфичен професионален опит в областта на научната дейност или експертна дейност, включително изработване на експертизи, писмени консултации или екологични анализи или други в областта на местообитанията и видовете, включени в приложения № 1 и 2 към Закона за биологичното разнообразие.

Ключов експерт № 3 и 4.

Квалификации и умения:

— Висше образование в областта води, отпадъци, въздух, почви или еквивалентна специалност,

— Най-малко 3 години специфичен професионален опит в извършването на екологични оценки или оценки на въздействието върху околната среда.

III.2.4) Информация относно запазени поръчки

III.3) Специфични условия за поръчки за услуги

III.3.1) Информация относно определена професия

Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не

III.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Вид процедура

IV.1.1) Вид процедура

Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога

IV.2) Критерии за възлагане

IV.2.1) Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Техническа оценка. Тежест 60

2. Цялостна концепция и стратегия на участника за изпълнение на предварителната оценка. Тежест 40

3. Предложена от участника методология за изпълнение на обособена позиция №1. Тежест 25

4. Предложен от участника план за изпълнение на обособена позиция №1. Тежест 25

5. Идентифицирани рискове и допускания в предложението на участника по обособена позиция № 1 и предложени мерки за тяхното управление. Тежест 10

6. Финансова оценка. Тежест 40

IV.2.2) Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: не

IV.3) Административна информация

IV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:

IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2012/S 137-228935 от 16.7.2012

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 16.11.2012 - 17:00

Платими документи: да

Цена: 5 BGN

Условия и начин на плащане: Стойността на документацията за участие може да бъде заплатена на място в сградата на Министерството на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22. Документацията може да бъде получена и при представяне на документ за извършен превод по сметката на Министерството на околната среда и водите:

IBAN BG70 BNBG 9661 3300 1387 01.

BIC BNBGBGSF,

БНБ – ЦУ.

Независимо кой от двата начина е избрало заинтересованото лице в съответния документ трябва да е посочено наименованието на обществената поръчка.

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26.11.2012 - 17:00

IV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати

IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Други: Български.

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци: 180 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 28.11.2012 - 10:00

Място:

Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. "Мария Луиза", №22.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да

Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Лицата оправомощени по чл.68, ал.3 от ЗОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Поръчката се възлага в рамките на проект: "Изпълнение на проучвания, анализи и стратегии във връзка с програмиране на оперативната програма в сектор "Околна среда" за период 2014г.-2020г.", одобрен за финансиране по приоритетна ос 4 "Техническа помощ" по ОПОС 2007г.-2013г.

VI.3) Допълнителна информация

— Критерият за оценка по обособена позиция №1 е икономически най-изгодна оценка при показатели посочени в методиката за оценка на офертите неразделна част от настоящата документация,

— Критерият за оценка по обособена позиция №2 е най - ниска цена.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Адрес за електронна поща: Телефон: Интернет адрес: Факс: Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, 1000 София, БЪЛГАРИЯ, cpcadmin@cpc.bg +359 29884070, http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.4.2) Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно сроковете посочени в чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:

5.10.2012

Evaluation consultancy services

|

Ministerstvo na okolnata sreda i vodite

Contracting authority
Ministerstvo na okolnata sreda i vodite
bul. "Mariya Luiza", No.22
1000 Sofiya
BULGARIA
Import excel
Version changes
 
Mercell Germany GmbH • co/ Ingo Schulze • 24937 Flensburg • • +47 21 01 88 60